Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού σύμβασης μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ

αναρτήθηκε στις 11 Απρ 2017, 6:17 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ανακοινώθηκαν οι Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 (ΑΔΑ:7ΙΡΓ46ΨΖΣΠ-ΩΑΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -2020», με κωδικό  ΟΠΣ  5002546. 

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων: 11/04/2017 έως και 13/04/2017

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι έως και τις 13/04/2017.

Για να ανατρέξετε στους Πίνακες πατήστε εδώ.
Comments