Πρόγραμματα ΕΤΕΡΠΣ

Την περίοδο 2003 - 2004 η ΕΠΠΕ (τότε ΣΑΠΕ) ανέλαβε την υλοποίηση δύο προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος» του τότε Υπουργείου Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) με χρηματοδότηση από το ΕΤΕΡΠΣ. Στις σελίδες που ακολουθόυν γίνεται παρουσίαση των προγραμμάτων:
  • Προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής δικτύου NATURA 2000, στον κόλπο της Καλλονής της νήσου Λέσβου
  • Παρατηρητές Περιβάλλοντος.