Προστασία κόλπου Καλλονής της Ν. Λέσβου

Προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής δικτύου NATURA 2000, στον κόλπο της Καλλονής της νήσου Λέσβου
 
Η ΕΠΠΕ (τότε ΣΑΠΕ), στο πλαίσιο του προγράμματος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (2003-2004), υπέβαλε πρόταση με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής δικτύου NATURA 2000, στον κόλπο της Καλλονής της νήσου Λέσβου" η οποία και εγκρίθηκε.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος αποτελούσε η ανάδειξη και προώθηση των οικολογικών χαρακτηριστικών της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 στον κόλπο της Καλλονής Λέσβου. Αποσκοπούσε στο συνδυασμό της προστασίας του περιβάλλοντος και της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε οι δύο αυτές έννοιες να εφαρμόζονται παράλληλα και αλληλένδετα. Απώτερη επιδίωξη ήταν η ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων και η συνειδητοποίηση ότι μέσω της ενεργοποίησης και συμμετοχής τους ωφελείται τόσο το περιβάλλον, καθώς η τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
1. 1. Αναγνώριση σημείων ελέγχου & φύλαξης
2. 2. Αναγνώριση πηγών ρύπανσης
3. 3. Εύρεση οικοτουριστικών διαδρομών (μονοπάτια, μνημεία φυσικού κάλους)
4. 4. Αναγνώριση βιολογικών προϊόντων
5. 5. Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού
6. 6. Δημιουργία ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
7. 7. Οργάνωση εκδηλώσεων
8. 8. Ενημέρωση σχολείων & ομάδων νέων – πρόσκληση εθελοντών

Αποτελέσματα:
1. Παρακολούθηση περιοχής για διατήρηση μέτρων NATURA 2000
2. Παρακολούθηση σημείων ρύπανσης για αποφυγή υποβάθμισης περιβάλλοντος
3. Ανάπτυξη οικοτουρισμού
4. Προώθηση τοπικών βιολογικών προϊόντων
5. Ενημέρωση κοινού & αρμόδιων φορέων
6. Προβολή περιοχής
7. Ευαισθητοποίηση & ενεργοποίηση συμμετοχής κοινού με έμφαση στους νέους.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 2:28 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
27 Ιαν 2010, 3:54 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 2:35 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 2:29 π.μ.
Comments