Παρατηρητές Περιβάλλοντος

Τον Μάρτιο 2004 η ΕΠΠΕ (τότε ΣΑΠΕ), στο πλαίσιο του προγράμματος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Εθελοντισμός και προστασία περιβάλλοντος» (2003-2004), υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Παρατηρητές Περιβάλλοντος» η οποία και εγκρίθηκε.

Το πρόγραμμα «παρατηρητές περιβάλλοντος» προτάθηκε με στόχο την δημιουργία ενός δικτύου επιστημόνων εθελοντών με καταρτισμένους Περιβαλλοντολόγους που θα έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώνουν έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος σήμερα σε όλη την Ελλάδα. 

Οι 22 εθελοντές - μέλη του δικτύου πληροφορησαν το κοινό για την καταγραφή σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα. Καταγράφηκαν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλημάτα μέσω της καταγραφής και σχολιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων και δραστηριοτήτων κυρίως κοντά ή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα μέλη του δικτύου Παρατηρητών Περιβάλλοντος
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:13 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:02 π.μ.
Ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:13 π.μ.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:13 π.μ.
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 3:13 π.μ.
Comments