Συγγραφή άρθρων

Η σελίδα αυτή στόχευε στους επίδοξους συγγραφείς του metaπεριβ@λλον.

Η αποστολή ύλης γινόταν ηλεκτρονικά στο email: env@env.aegean.gr.

Η σύνταξη του περιοδικού διατηρούσε το δικαίωμα της αναμόρφωσης ή περικοπής των κειμένων τα οποία αποστέλλονταν προς δημοσίευση. Χειρόγραφα δεν επιστρέφονταν. Για αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολής του περιοδικού ή για οποιοδήποτε θέμα που σχετιζόταν με την αποστολή του περιοδικού οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να απευθύνονται στο email: env@env.aegean.gr

Τα άρθρα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του περιοδικού και σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους γραμματικούς και συντακτικούς ΚΑΝΟΝΕΣ.

Για την χρησιμοποίηση εικόνων για το τεύχος απαιτούνταν εικόνες καλής ανάλυσης (τουλάχιστον 100 pix/inch). Τέτοιες εικόνες μπορούσαν να κατέβουν από την ιστοσελίδα www.sxc.hu
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 1:36 π.μ.
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
27 Ιαν 2010, 4:28 π.μ.
Comments