Η Ένωση

H Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.) αποτελεί το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό συνδικαλιστικό σωματείο πανελλαδικής έκτασης των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων. Ιδρύθηκε το 1995 από απόφοιτους του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την επωνυμία "Σύλλογος Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας" και μετονομάστηκε σε "Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας" μετά την αλλαγή του καταστατικού του το 2005. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995) "O πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία".

Τα μέλη της ΕΠΠΕ διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα. 

Τακτικά μέλη είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και κάθε απόφοιτος αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού εφόσον το πτυχίο του έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο με αυτό του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αρωγά μέλη είναι οι απόφοιτοι ελληνικού ή ξένου πανεπιστημιακού τμήματος συναφούς με τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται για λόγους εξαιρετικών υπηρεσιών του προς το γενικότερο κοινωνικό σύλλογο. Τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι μπορούν όμως να παίρνουν το λόγo και να κάνουν προτάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν σε επιτροπές της Ένωσης.


Σκοπός της Ένωσης είναι: 

 • Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, επιστημονικών και ηθικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε κάθε προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
 • Η διαρκής επιμόρφωση και βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών του και η διάδοση και προαγωγή της περιβαλλοντικής επιστήμης στη χώρα μας.

Για την επίτευξη των σκοπών του η Ένωση: 

 • Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστημονικής, επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συνείδησης, πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη της και προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της. 
 • Αναπτύσσει συνεργασία και κοινή δράση με επιστημονικούς, σπουδαστικούς, επιμορφωτικούς συλλόγους, με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, με τα ΑΕΙ της χώρας, με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που μεριμνά άμεσα ή έμμεσα για το περιβάλλον.
 • Συνεργάζεται με συγγενείς επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, Ελληνικές ή ξένες, για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών και την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών.
 • Αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τις θέσεις της, τα μέλη της, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.
 • Προβάλλει και προωθεί τις θέσεις της μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της.
 • Διοργανώνει κάθε είδους εκδηλώσεις, συνέδρια, συζητήσεις και σεμινάρια για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την προαγωγή της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Ελλάδα.
 • Διοργανώνει επιμορφωτικά και εν γένει εκπαιδευτικά προγράμματα με συναφές αντικείμενο.
 • Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 • Εκδίδει βιβλία, περιοδικά και εν γένει επιμορφωτικά και ενημερωτικά έντυπα για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Εκπονεί μελέτες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλαμβάνει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον.