Δημοσίων Υπαλλήλων

Εκπρόσωπος της ομάδας στο Δ.Σ.: Κατερίνα Στυλογιάννη

Μέλη:                                                 Κατερίνα Στυλογιάννη
                                                          Φώτης Κουρμούσης
                                                          Καρίβαλη Μαριάννα          
Στόχοι:
1. Η διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων, που εργάζονται σε θέσεις του (ευρύτερου) δημοσίου τομέα.
2. Η διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αφορούν θέματα προσλήψεων περιβαλλοντολόγων στο δημόσιο (ΑΣΕΠ).

Δράσεις:
1.1 Εύρεση όλων των περιβαλλοντολόγων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους, Οργανισμοί & Εταιρείες που εποπτεύονται από το δημόσιο).
1.2 Επαφές με τουλάχιστον ένα περιβαλλοντολόγο ανά είδος υπηρεσίας του δημοσίου για καταγραφή των βασικών θεμάτων / προβλημάτων προς διεκδίκηση.
1.3 Σύνταξη και αποστολή εγγράφου καταγραφής των βασικών θεμάτων.
1.4 Διοργάνωση συνάντησης όλων των περιβαλλοντολόγων του δημοσίου και διάλογος για καθορισμό δράσεων διεκδίκησης.
1.5 Ένταξη όλων των ενδιαφερομένων στην Ομάδα και συντονισμός εργασίας για διεκδίκηση δικαιωμάτων.

2.1 Παρακολούθηση θεμάτων ΑΣΕΠ (ΣτΕ).
2.2 Νομική γνωμάτευση σχετικά με τις επόμενες ενέργειες αντιμετώπισης της αρνητικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου.
2.3 Συναντήσεις με τις ηγεσίες / διοικήσεις των αρμόδιων Υπουργείων (π.χ. Περιβάλλοντος, Εσωτερικών).
2.4 Ενημέρωση δημοσίου τομέα (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους) με σχετική επιστολή.

Παράπλευρα / συνεπακόλουθα οφέλη:
Ενεργοποίηση των περιβαλλοντολόγων που εργάζονται στο δημόσιο και αξιοποίηση της θέσης που κατέχουν προς όφελος της ΕΠΠΕ (π.χ. για παροχή επιστημονικής άποψης, ενημέρωση για συμμετοχή σε δράσεις προς διαβούλευση κλπ).
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
8 Σεπ 2010, 2:21 π.μ.
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
2 Ιουν 2011, 2:59 π.μ.
Comments