Ελευθέρων Επαγγελματιών

Εκπρόσωπος της ομάδας στο Δ.Σ.: Τσολάκης Γεώργιος 
                                                          Μούντριχας Αναστάσιος
Μέλη:                                           96
 
Στόχοι:
Η διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 
Δράσεις:
Α. Οργάνωση και Συντονισμός
  1. Δημιουργία λίστας επικοινωνίας (mailing list).
  2. Σύνταξη από κοινού  λίστας καταγραφής των βασικών θεμάτων.
  3. Διοργάνωση συναντήσεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη) των ελευθέρων επαγγελματιών και διάλογος για καθορισμό δράσεων διεκδίκησης.
  4. Ένταξη των ενδιαφερομένων στην Ομάδα και συντονισμός εργασίας για διεκδίκηση δικαιωμάτων.
  5. Συναντήσεις με τις ηγεσίες / διοικήσεις των αρμόδιων Υπουργείων -Φορέων (π.χ. ΓΕΜ, Υπ Οικονομικών).
Β. Χειρισμός θεμάτων χωροταξικού πτυχίου
  1. Πίεση προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για την άμεση υλοποίηση των απαραίτητων κινήσεων για την υπογραφή του νέου Π.Δ. ( Αποστολή επιστολής, συνάντηση με πρόεδρο τμήματος κλπ). 
  2. Τεκμηρίωση της ικανότητας των Περιβαλλοντολόγων για την εκπόνηση Χωροταξικών Μελετών (Σύνταξη έκθεσης με παράθεση των σχετικών με την επιστήμη της Χωροταξίας μαθημάτων σύμφωνα με τα γραφόμενα στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Διαχρονική εξέλιξη της διδασκαλίας τους στο Τμήμα).
  3. Επιστολή προς Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την ικανότητα των περιβαλλοντολόγων στην εκπόνησης χωροταξικών μελετών.
Γ. Φορολογικό καθεστώς για εκπόνηση ΜΠΕ

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Ενεργοποίηση των περιβαλλοντολόγων που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και αξιοποίηση της θέσης που κατέχουν προς όφελος της ΕΠΠΕ (π.χ. για παροχή επιστημονικής άποψης, ενημέρωση για συμμετοχή σε δράσεις προς διαβούλευση κλπ).
Comments