Ιστοσελίδας – Newsletter

Εκπρόσωπος της ομάδας στο Δ.Σ.:  Τοπουζέλης Κωνσταντίνος

Μέλη:                                            Γεωργιάδης Γιώργος
                                                     Μπαλής Μάριος
                                                     Ηλιόπουλος Γιώργος
                                                     Σουρτζή Μαρία Ελένη
Στόχοι:
  1. Λειτουργική οργάνωση της ΕΠΠΕ.
  2. Οργάνωση της βάσης δεδομένων της ΕΠΠΕ.
  3. Λειτουργία ιστοσελίδας www.eppe.gr.
  4. Δημιουργία μηνιαίου newsletter.
  5. Επανέκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού met@περιβάλλον.
Δράσεις:
1.1 Οργάνωση ομάδων εργασίας και «ηλεκτρονική συνένωσή» τους για την καλύτερη επικοινωνία τους.
1.2 Δημιουργία βάσεων εγγράφων προσβάσιμα από το ΔΣ και τους επικεφαλείς των ομάδων.
1.3 Εύρεση μεθοδολογίας ολοκλήρωσης δράσεων.

2.1. Εύρεση τρόπου δημιουργίας διαδραστικής βάσης με τους αποφοίτους περιβαλλοντολόγους.
2.2. Υλοποίηση βάσης.

3.1. Επασχεδιασμός και λειτουργία ιστοσελίδας ΕΠΠΕ.
3.2. Δημιουργία συνδρομητικού τμήματος στην ιστοσελίδα.

4.1. Επαναδημιουργία μηνιαίου newsletter με τα νέα της Ένωσης και τις δραστηριότητές της.

5.1. Εξέταση της δυνατότητας επανέκδοσης του περιοδικού met@περιβάλλον.

Παράπλευρα / συνεπακόλουθα οφέλη:
Ενεργοποίηση και ενημέρωση των περιβαλλοντολόγων. Συμμετοχή στις δράσεις και τις απόψεις της Ένωσης.
Comments