Τεκμηρίωσης – επιχειρηματολογίας

Εκπρόσωπος της ομάδας στο Δ.Σ.: Μαριάννα Καρίβαλη
 
Στόχοι:
Α) Η ομάδα τεκμηρίωσης έχει ως κύριο ρόλο την παραγωγή κειμένων (πορισμάτων, εκθέσεων) και θέσεων της Ένωσης για θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική και επιστήμη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Στην ομάδα αυτή υπάγονται και τα στελέχη – μέλη της ΕΠΠΕ- της ομάδας αρθρογράφων.
Β) Οι κλαδικές ομάδες εργασίας διαμορφώνουν τις θέσεις της ΕΠΠΕ περί συγκεκριμένων κλαδικών ζητημάτων, παράγοντας στοιχεία (τεκμηρίωση) σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του περιβαλλοντολόγου.
Γ) Η ομάδα επικοινωνίας έχει ως κύριο ρόλο τη διάθεση και διαχείριση των κειμένων και των θέσεων της ΕΠΠΕ (exploitation) που παράγουν οι ομάδες Α και Β προς τρίτα μέρη (πολιτικές παρατάξεις, δημοσιογράφους, ΜΚΟ κ.ο.κ.), καθώς επίσης και τη ρύθμιση των σχέσεων της ΕΠΠΕ με τα μέρη αυτά.
 
Θεματικές ενότητες/ πεδία ενδιαφέροντος:

Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Κλιματική Αλλαγή: Ενεργειακή πολιτική - ΑΠΕ, μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και πρόληψη τους, περιβαλλοντικοί πρόσφυγες.
 2. Διαχείριση υδατικών πόρων: Εφαρμογή 60/2000 και 60/2007, γενικά θέματα διαχείρισης υδάτων, Γεωργία (ΚΑΠ- περιβαλλοντικά μέτρα).
 3. Βιοπικοιλότητα - Φυσικό Περιβάλλον: Προστατευόμενες περιοχές και είδη, δασική πολιτική, διατήρηση, ανάδειξη οικολογικών περιοχών σύνδεση περιεχομένου προστασίας με τοπική ανάπτυξη, λειτουργία Φ.Δ.
 4. Ανθρωπογενές και αστικό περιβάλλον: Σχεδιασμός χρήσεων γης και διαχείριση του χώρου, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, Μορφολογία και εξάπλωση πολεοδομικών ιστών, οικολογική δόμηση, τουριστική ανάπτυξη.
 5. Περιβαλλοντική Ευθύνη και έλεγχος: Ρύπανση από δραστηριότητες, νομικό πλαίσιο προστασίας, συστήματα παρακολούθησης, IPPC.
 6. Διαχείριση αποβλήτων - απορριμμάτων: Ολοκληρωμένα συστήματα, ανακύκλωση - ανάκτηση, τεχνολογίες αντιρύπανσης, καινοτόμα συστήματα και R&D.
 7. Περιβαλλοντική πολιτική και σχεδιασμός: Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές, προσαρμογή του εθνικού θεσμικού πλαισίου στο ευρωπαϊκό, «πράσινη ανάπτυξη».
 8. Περιβαλλοντική ηθική: (εσωτερικό μας) κώδικας ηθικής για τους Περιβαλλοντολόγους.
 
ΙΙ. ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Επιστημονική επάρκεια περιβαλλοντολόγων για χωροταξικές μελέτες, θέσεις για τις αναθέσεις δημοσίων μελετών, θέσεις για τις αμοιβές των περιβαλλοντικών μελετών.
 2. Δημόσιο: Υποστήριξη της αναγκαιότητας πρόσληψης περιβαλλοντολόγων σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς
 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Υποστήριξη της αναγκαιότητας πρόσληψης περιβαλλοντολόγων για την διενέργεια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Comments