Γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ για το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

αναρτήθηκε στις 30 Ιαν 2010, 1:20 μ.μ. από το χρήστη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ   [ ενημερώθηκε 30 Ιαν 2010, 1:26 μ.μ. ]
Η ενίσχυση και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν μια σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας απειλής της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ), επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους επιστήμονες του περιβάλλοντος της χώρας, καθ’ ύλη αρμόδιος για τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της Αειφόρου – Πράσινης Ανάπτυξης, χαιρετίζει την προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα επιτρέψει την υλοποίηση των εθνικών στόχων για 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και 40% στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με τα συνεπαγόμενα γεωπολιτικά οφέλη.

Η ΕΠΠΕ, ως επιστημονικός και τεχνικός φορέας στα ζητήματα της επιστήμης του περιβάλλοντος, εκφράζει ανεπιφύλακτα ότι το παρόν σχέδιο νόμου κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για την άρση των «γραφειοκρατικών φραγμών», που μέχρι σήμερα δυσχεραίνουν την προώθηση των έργων ΑΠΕ στην πράξη.

Ωστόσο θεωρώντας ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας δεν περιορίζονται μόνο στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνουμε ορισμένες επιφυλάξεις σε επιμέρους σημεία του νομοσχεδίου, τα οποία θεωρούμε ότι δεν συμβαδίζουν με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης ευρύτερα.

Γενική μας θέση για όλα τα αναπτυξιακά έργα αποτελεί ότι αυτά πρέπει να υλοποιούνται, διότι προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Έτσι αποτελεί βασική μας πεποίθηση ότι πρέπει να υλοποιούνται και τα έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι τα έργα ΑΠΕ. Ωστόσο τα έργα αυτά, όπως κάθε είδους έργο, θα πρέπει να εξετάζονται ως προς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, έτσι ώστε να λαμβάνεται πρόνοια για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η υλοποίηση έργων θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντοτε και ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η άρση / κατάργηση μέτρων που προστατεύουν το περιβάλλον, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλα αντίστοιχα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία κατά την κατασκευή, καθώς και τη λειτουργία των έργων ΑΠΕ.

Στο συνημμένο υπόμνημα γνωμοδότησης καταθέτουμε αναλυτικά τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας, θεωρώντας ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας περαιτέρω μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα, τα οποία προτείνουμε να ενταχθούν στη δημιουργία μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για τις ΑΠΕ, καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Συνοπτικά, τα βασικά σημεία του υπομνήματος της ΕΠΠΕ είναι:

- Επισημαίνουμε κίνδυνους για τα φυσικά οικοσυστήματα, αγροτικές και δασικές περιοχές και εν γένει προστατευόμενες περιοχές, καθώς και κινδύνους για τη βιοποικιλότητα ευρύτερα. Οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από την άρση διατάξεων, όρων και περιορισμών κατά τη χωροθέτηση έργων στις περιοχές αυτές (π.χ. επιπτώσεις από τη χωροθέτηση ενός φωτοβολταϊκού ισχύος 500 KW που καταλαμβάνει έκταση 15 στρεμμάτων).

- Αξιολογούμε τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικού ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων και τη λειτουργική ένταξη του κάθε έργου ΑΠΕ στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχές χωροθέτησης του. Η κατάργηση της θα πρέπει να αποφευχθεί ή σε αντίθετη περίπτωση να αντικατασταθεί από εφάμιλλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. περιβαλλοντική πιστοποίηση).

- Καταγράφουμε σημεία του νομοσχεδίου τα οποία αντίκεινται στους στόχους και τις υποχρεώσεις της χώρας, που προκύπτουν είτε από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και τις διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις/διακηρύξεις που έχει προσυπογράψει και δεσμευτεί η Ελλάδα. Η καταγραφή αυτή αποσκοπεί στο να επισημάνει τα σημεία στα οποία ενδέχεται να παρακωλύσει η εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου στην πράξη, εξαιτίας ένδικης διαμάχης (π.χ. απόρριψη από το ΣτΕ).

- Υποστηρίζουμε την ανάγκη της εποπτείας του παραγωγικού δυναμικού των ΑΠΕ από τη Διοίκηση, προκειμένου η εθνική στρατηγική να είναι συγκροτημένη, στοχευμένη και αποτελεσματική και να μην οδηγεί μόνο σε μια απελευθερωμένη, πλην όπως ανεξέλεγκτη αγορά, που τελικά καταλήγει στην πράξη να υποβαθμίζει το περιβάλλον.

Αντιλαμβανόμαστε τα υφιστάμενα «γραφειοκρατικά» εμπόδια που υφίστανται γύρω από την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, καθώς και την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο η ανάγκη άμεσης δράσης, δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος. Με σκοπό την άρση των φραγμών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, προτείνουμε στο υπόμνημα μας συγκεκριμένα μέτρα, τόσο μείωσης του χρόνου αδειοδότησης όσο και διευκόλυνσης των υποψήφιων επενδυτών, θέματα που αποτελούν την «καρδιά» του νομοσχεδίου.


Η ΕΠΠΕ, ως επαγγελματικό όργανο των Ελλήνων Περιβαλλοντολόγων, δηλώνει την πλήρη διαθεσιμότητα των μελών της για οποιαδήποτε υποστήριξη, γνωμοδότηση, συνεργασία και γενικότερη συμβολή προς το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση αυτού ή οποιοδήποτε άλλου νομοσχεδίου που αφορά στο περιβάλλον και την αειφόρο – πράσινη ανάπτυξη ευρύτερα.
Ċ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
30 Ιαν 2010, 1:22 μ.μ.
Comments