05. Τι είναι το κλαδολόγιο;

Τι σημαίνει κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος;  Ποια η σχέση του με τον Περιβαλλοντολόγο;
 
Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει από Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Καθορίζει διάφορους κλάδους εκπαίδευσης όπως ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) , ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και ΒΕ (Βασικής Εκπαίδευσης). Επίσης διαχωρίζει τις διάφορες ειδικότητες της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) όπως ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος κ.α.

Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με το Περιβάλλον. Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος κατά σειρά ανήκουν αυτοί που έχουν πτυχίο:
1. Μηχανικού Περιβάλλοντος
2. Περιβάλλοντος
3. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
4. Γεωγραφίας
5. Επιστήμης της Θάλασσας
6. Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος
7. Γεωλογίας
8. Βιολογίας
9. Φυσικής
10. Χημείας

Έτσι κάθε φορά που γίνεται μια προκήρυξη για ΠΕ Περιβάλλοντος (από τον ΑΣΕΠ ή από κάποιον άλλο φορέα) μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι παραπάνω ειδικότητες. Βασικά κριτήρια για την πρόσληψη παίζουν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ). Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο διαφορετικών ειδικοτήτων τότε η πρόσληψη γίνεται με την σειρά προτεραιότητας που αναγράφεται παραπάνω! Δηλαδή οι Περιβαλλοντολόγοι έχουν το πλεονέκτημα μετά τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Τέλος μια προκήρυξη μπορεί να ζητάει ΠΕ Περιβάλλοντος με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου. Στην περίπτωση αυτή ΜΟΝΟ οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι μπορούν να προσληφθούν. Εάν παράτυπα γίνει πρόσληψη άλλης ειδικότητας τότε οι Περιβαλλοντολόγοι μπορούν να διεκδικήσουν την θέση με όλα τα νόμιμα μέσα που ορίζουν οι εκάστοτε προκήρυξης.  Σε όλες τις προηγούμενες παρόμοιες διεκδικήσεις οι Περιβαλλοντολόγοι πάντα δικαιώθηκαν!
Comments