18. Θέλω να γραφτώ σαν αρωγό μέλος. Τι πρέπει να κάνω;

Αρωγό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του προς την ΕΠΠΕ, οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο τίτλου σπουδών, κάθε απόφοιτος ελληνικού ή ξένου πανεπιστημιακού Τμήματος συναφούς με τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΠΕ για την έγκριση της αίτησης κάθε αιτούμενου. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση τότε η εγγραφή επικυρώνεται αφού ο αιτούμενος καταβάλλει στην Ένωση το ποσό εγγραφής και εγγράφεται στα μητρώα του Συλλόγου.

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΩΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΠΕ
  • Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα επίσημα όργανα αντιπροσώπευσης της ΕΠΠΕ.
  • Τα αρωγά μέλη μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να εκφράζουν τις απόψεις τους στις ομάδες εργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της ΕΠΠΕ, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις που λαμβάνει το ΔΣ και η ΓΣ.
  • Η δράση των αρωγών μελών πρέπει να συνάδει με τις γενικότερες αρχές λειτουργίας της ΕΠΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση το ΔΣ της ΕΠΠΕ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή τους.
  • Μετά την εγγραφή τους τα αρωγά μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στο πληροφοριακό υλικό της ΕΠΠΕ (newsletter, περιοδικό, συνδρομητικό τμήμα της ιστοσελίδας των αρωγών μελών).
  • Η βεβαίωση εγγραφής ισχύει μόνο για το έτος εγγραφής.
  • Με την βεβαίωση εγγραφής τα αρωγά μέλη δεν αποκτούν τον τίτλο του περιβαλλοντολόγου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα τέτοιο σκοπό.
  • Με την εγγραφή τους τα αρωγά μέλη υπογράφουν δήλωση που αποδέχονται τους παραπάνω όρους.
ĉ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ,
27 Ιαν 2010, 3:40 π.μ.
Comments