Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας δημιουργήθηκαν με γνώμονα τις προτεραιότητες της χώρας για το περιβάλλον.

1. Κλιματική Αλλαγή – μετριασμός των εκπομπών και προσαρμογή
2. ΑΠΕ – εξοικονόμηση ενέργειας
3. Νερά – αναβάθμιση και προστασία των επιφανειακών υδάτων (ποτάμια – λίμνες)
4. Προστασία και αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος – Βιοποικιλότητα
5. Διαχείριση αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των επικινδύνων)  
6. Ποιότητα ατμόσφαιρας και θόρυβος
7. Χωροταξία - αστικές αναπλάσεις – αειφόρες μεταφορές
8. Ευαισθητοποίηση κοινού – εθελοντισμός