Γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ για ένα Πράσινο Σχολείο και ο ρόλος των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων σε αυτό

Η αναμόρφωση της Εκπαίδευσης που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει ως στόχο τη δημιουργία σχολείου που θα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της γνώσης τους αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, αποτελεί μια αναγκαία και ευοίωνη πρωτοβουλία.


Η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ), επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους επιστήμονες του Περιβάλλοντος της χώρας, καθ’ ύλη αρμόδιους για τα ζητήματα της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Αειφορίας και της Πράσινης Ανάπτυξης, καταθέτει τις προτάσεις της, με σκοπό να συμμετάσχει στην ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο, που απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Παιδείας στη χώρα μας.

 

Ο δημόσιος διάλογος, ο οποίος στηρίζεται στις προγραμματικές εξαγγελίες για τη διαμόρφωση του νέου, καινοτόμου σχολείου, λαμβάνει χώρα με φόντο την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, καθώς και τα σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που απορρέουν από αυτήν. Ωστόσο είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η βάση για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας πολυδιάστατης κρίσης είναι η Παιδεία. Η διαμόρφωση πολιτών με κριτική σκέψη, διάθεση και ικανότητα ενεργού συμμετοχής στα κοινά, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους, από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης, δεν μπορεί παρά να προέλθει από το νέο Πράσινο Σχολείο.

 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.), που έχει συνυπογράψει η χώρα μας στο Vilnius (17-18/3/2005), πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής των υφιστάμενων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και εφαρμογής της Ε.Α.Α. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προβλέπει τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής για το Περιβάλλον. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διεύρυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδίως στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με επιδίωξη την αναβάθμιση της Π.Ε., καθώς και ενίσχυση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/ επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα Αειφορίας.

 

Για την ουσιαστική εφαρμογή του Πράσινου Σχολείου, η ΕΠΠΕ, προτείνει:

 

1. Βελτίωση και επέκταση του αντικειμένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ώστε να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου.

2. Αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).

3. Διεύρυνση της Π.Ε. έξω από τα τείχη του σχολείου, μέσω συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και παράγουν κοινωνικό και επιστημονικό έργο, γύρω από τα ζητήματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

4. Δημιουργία νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων υποχρεωτικών μαθημάτων σχετικών με το Περιβάλλον στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

5. Δυνατότητα εξειδίκευσης των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) σε πράσινες ειδικότητες.

6. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στα ζητήματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον.

7. Παραγωγή και αξιοποίηση παιδαγωγικού υλικού για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

8. Ένταξη της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη Δια Βίου Μάθηση.

9. Πράσινη Λειτουργία του Σχολείου

 

Οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι επιθυμούν να συμβάλουν στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον μέσα από τη συμμετοχή τους στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, τη στελέχωση των αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών, Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οργανισμών και ιδρυμάτων με σκοπό την έμπρακτη συνεισφορά τους στην υλοποίηση του οράματος για το Πράσινο Σχολείο.

 

Η ΕΠΠΕ, θέτει τα μέλη της και το επιστημονικό της δυναμικό στη διαθεσιμότητα του Υπουργείου, προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση των όσων έχει εξαγγείλει για τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος.  

 

Συνημμένη βρίσκεται αναλυτική γνωμοδότηση για την Π.Ε. της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΠΠΕ.

 

Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
20 Απρ 2010, 5:48 π.μ.
Comments