Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ,ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.

αναρτήθηκε στις 17 Αυγ 2017, 11:38 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4911/290/08-08-2017 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων : https://mis.inedivim.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018

αναρτήθηκε στις 17 Αυγ 2017, 11:33 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», με Κωδ. ΟΠΣ 5002546 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ17569/09-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4901/289/04-08-2017 Aπόφαση του Δ.Σ.απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (στην ηλ. δ/νση https://mis.inedivim.gr): 07/08/2017 (ώρα 12:00 π.μ.) – 23/08/2017 (ώρα 12:00 π.μ.)

Για περσσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πτυχιούχος (ΠΕ) Περιβαλλοντολόγος ή Γεωπόνος ή Δασολόγος ή Βιολόγος | ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

αναρτήθηκε στις 21 Φεβ 2017, 11:34 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 351/13-02-2017 ΑΔΑ: 7Γ71ΟΞ3Μ-0ΧΧ σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: Μελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 • Πτυχιούχος (ΠΕ) Περιβαλλοντολόγος ή Γεωπόνος ή Δασολόγος ή Βιολόγος, με Παιδαγωγική και Διδακτική Κατάρτιση καθώς και ειδίκευση ή και εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θα συνεκτιμηθεί οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία σε Βοτανικούς Κήπους, Πάρκα και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 
 • Ο ανάδοχος απαιτείται να έχει καλή γνώση αγγλικών και γνώσεις Η/Υ. 
 • Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα ιδιωτικής χρήσης, προκειμένου να πραγματοποιεί τις απαραίτητες μετακινήσεις για την εκτέλεση του έργου. 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 8.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προτάσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 396/16-02-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 220 στη Δρ.. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος. 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Εκπαιδευτής Περιβαλλοντικών Μαθημάτων | Δήμος Σύρου Ερμούπολης

αναρτήθηκε στις 30 Σεπ 2016, 3:42 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε συνέχεια των επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω του Ειδικό Κονδύλιο του ΥΠΕΚΑ (από την φορολόγηση πετρελαιοειδών), σκοπεύει να συνεχίσει και φέτος την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από πτυχιούχο Περιβαλλοντολόγο, με επισκέψεις στα σχολεία. Θα χωριστεί σε τέσσερις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’(Οκτώβριος- Νοέμβριος)Ευαισθητοποίηση ως προς την δημιουργία σχολικού ΄λαχανόκηπου΄-Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’(Νοέμβριος-Δεκέμβριος)Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση Αποθεμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’(Δεκέμβριος-Ιανουάριος): Δημιουργία σχολικού κήπου ή φυτωρίου καλλιέργιας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’(Ιανουάριος-Φεβρουάριος)Εισαγωγή ή επανάληψη της έννοιας της κομποστοποίησης και εξοικονόμιση ενέργειας

Για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας το σχέδιο μαθήματος θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α1’

Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι μαθητές θα πρέπει να:

 1. Γνωρίζουν τον αντίκτυπο που έχουν τα απορρίμματα στο περιβάλλον, την κοινωνία και την προσωπική ποιότητα ζωής.

 2. Γνωρίζουν τα τρία στάδια πρόληψης (Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση), τι σημαίνουν, τον τρόπο με τον οποίο αλληλοσυνδέονται καθώς και τη σημασία της εφαρμογής όλων των σταδίων χωρίς καμία παράλειψη.

 3. Γνωρίζουν πως βοηθά η ανακύκλωση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος

 4. Γνωρίζουν τους λόγους που κάνουν επιτακτική την ανακύκλωση σε κάθε σπίτι, κοινότητα, χώρα.

 5. Αναγνωρίζουν ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται.

 6. Γνωρίζουν με ποιους τρόπους μπορούν να συμμετέχουν στην ανακύκλωση στο σπίτι αλλά και στην κοινότητα.

 7. Διακρίνουν τους κάδους ανακύκλωσης καθώς και τα υλικά που φιλοξενεί ο καθένας.

 8. Γνωρίζουν τους απαραίτητους αβιοτικούς παράγοντες που χρειάζεται ένας σχολικός κήπος για να ευδοκιμίσει.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α2’: Εισαγωγή στην έννοια της κομποστοποίησης

Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι μαθητές θα πρέπει να:

 1. Γνωρίζουν τι σημαίνουν οι όροι: “κομποστοποίηση”, “κομποστοποιητής”, “κομπόστ”, “ανακύκλωση οργανικής ύλης”, “αποικοδόμηση νεκρής/οργανικής ύλης”

 2. Γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο χημικό λίπασμα και το κομπόστ

 3. Γνωρίζουν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση χημικών λιπασμάτων.

 4. Γνωρίζουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης

 5. Γνωρίζουν ποια υλικά είναι κατάλληλα για το κομπόστ και ποια όχι, καθώς και γιατί.

 6. Γνωρίζουν ποιες συνθήκες επιταχύνουν την αποδόμηση της ύλης και άρα επισπεύδουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1’:  Δημιουργία σχολικού κήπου (εθελοντική συμμετοχή)


Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η εκπαίδευση υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει 4-5 μήνες με 20-24 ώρες/εβδομάδα.

Οι τάξεις της πρωτοβάθμιας θα πραγματοποιήσουν 4 μαθήματα ένα για κάθε θεματική ενότητα (Α,Β,Γ,Δ) που αναφέρεται παραπάνω.

Οι τάξεις της δευτεροβάθμιας θα πραγματοποιήσουν 2 δίωρα επιμορφωτικά σεμινάρια εκ των οποίων το δεύτερο θα είναι προαιρετικό λόγω του αυξημένου φόρτου των σχολείων.

Ειδικά για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας θα αφιερωθεί από μία ώρα για τις ενότητες Α1 και Α2.

Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού δημοτικών σχολείων, θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά.

Τα δίωρα αυτά θα διαχωρίζονται σε δύο θεματικές ενότητες. Την πρώτη ώρα θα γίνεται έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης μέσω συζητήσεων, καταιγισμού ιδεών και παράθεση της θεωρίας με την βοήθεια προβολής επιμορφωτικού υλικού. Η δεύτερη ώρα θα αφιερώνεται στην κατανόηση της θεωρίας μέσω προβολής slides και με ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες (φύτεμα παρτεριών δήμου, δημιουργία και χρήση compost, διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικά παιχνίδια, επισκέψεις και παράθεση μαθημάτων στη δημοτική βιβλιοθήκη).

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων θα υπάρχει άμεση συνεννόηση με τα σχολεία και συνεργασία με τα ήδη τρέχοντα προγράμματα του εκάστοτε σχολείου.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των εργασιών με ΦΠΑ είναι : 6.488,53 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν προσφορά (και οικονομική) στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με ηλεκτρονικό μήνυμα στο g.varela@syros-ermoupolis.gr μέχρι την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες: Βαρελά Γεωργία (22813 62.511)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές Δ.ΙΕΚ, Δ.ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΣΕΚ Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β & Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

αναρτήθηκε στις 5 Σεπ 2016, 9:00 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) για τα εξάμηνα 2016Β και 2017Α.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από την 05η/09/2016 και ώρα 16.00 έως και την 19η/09/2016 και ώρα 16.00.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr/, όπου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, στο πλαίσιο βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης εκπαιδευτών, αναβαθμίστηκε η μηχανογραφική υποδομή του Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων λειτουργεί για πρώτη φορά και ως εκ τούτου δεν ισχύουν οι λογαριασμοί χρηστών από προηγούμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο σύστημα επιλέγοντας τον σύνδεσμο Εγγραφή ως νέος χρήστης.

Η προθεσμία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών* ορίζεται από την 19η/09/2016 έως 21η/09/2016 κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ- Δ.Σ.Ε.Κ.

*Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 2131314530, 2131314540, 2131314541, 2131314542, 2131314545, (10.00 – 15.00 εργάσιμες ημέρες).    

Την επίσημη Πρόσκληση και Ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ωρομισθίοι Εκπαιδευτικοί | ΙΕΚ- ΣΕΚ/ΠΣΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. (2016-2017)

αναρτήθηκε στις 2 Σεπ 2016, 12:12 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Ι.Ε.Κ και τις ΣΕΚ/ΠΣΕΚ του Οργανισμού έτους κατάρτισης  2016-2017, αρχίζει την Τετάρτη 31/08/2016 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 06/09/2016 (και ώρα 18:00).

Θέσεις ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων έχουν προκηρυχθεί για τα:
- Ι.Ε.Κ. Ελευσίνας
- Ι.Ε.Κ./ ΣΕΚ Ν. Ηρακλείου Αττικής
- Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου
- Ι.Ε.Κ./ ΣΕΚ Ξάνθης
- Ι.Ε.Κ./ ΣΕΚ Βόλου
- Ι.Ε.Κ./ ΠΣΕΚ Ηρακλείου Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Συνεργάτης για συμμετοχή στο έργο Icarus | ΕΑΤΑ

αναρτήθηκε στις 30 Αυγ 2016, 11:45 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Πρόσκληση: Η ΕΑΤΑ αναζητά συνεργάτη για συμμετοχή στο έργο Icarus, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Φυσικού, Χημικού η Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ανάλογο ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σε αντικείμενο σχετικό με το έργο (π.χ. Διαχείριση Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής πολιτικής, Περιβάλλον και υγεία,) ή ανάλογος ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
 4. Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά
 5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) κριτήρια και δεξιότητες:

 • Τουλάχιστον ενός έτους  αποδεδειγμένη εμπειρία σε: Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα (Project Management)
 • Ειδίκευση σε θέματα αέρια ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής.
 • Αξιολόγηση στοιχείων εκπομπών αερίων ρύπων και τη χρήση μοντέλων ρύπανσης
 • Πολιτικές αντιμετώπισης αέριας ρύπανσης και αξιολόγησης των πολιτικών αυτών
 • Μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και αξιολόγησης αυτών
 • Καλή γνώση και χειρισμός ψηφιακών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS

Το έργο έχει χρονική διάρκεια έως 31 Μαίου 2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 με την ένδειξη «Συνεργάτης στο έργο Icarus», στη διεύθυνση: info@developathens.gr.  Η ΕΑΤΑ θα επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ειδικός Επιστήμονας/Υπεύθυνος Προγραμμάτων | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

αναρτήθηκε στις 22 Απρ 2016, 4:58 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα/Υπεύθυνου Προγραμμάτων σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, μείωση και ανακύκλωση και γενικότερα στην Κυκλική Οικονομία.

Περιγραφή θέσης:
 • Οργάνωση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, μείωση και ανακύκλωση 
 • Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ευρωπαϊκών και εθνικών (δήμοι, ιδρύματα, επιχειρήσεις κ.λπ.) προγραμμάτων και δράσεων 
 • Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση των επικοινωνιακών δράσεων των προγραμμάτων της ΟΕΑ (σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κάθε προγράμματος), όπως παρακολούθηση- ενημέρωση ιστοσελίδων προγραμμάτων, newsletters, δελτία τύπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, διαδικτυακές έρευνες κ.α.).
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων 
 • Οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού 
 • Ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την κάλυψη αναγκών εκπροσώπησης της ΟΕΑ στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 5ετής) σε αντίστοιχο αντικείμενο 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) 
 • Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ (MS Office, Internet, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) 
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
 • Ευελιξία στην εργασία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, με προσανατολισμό προς την δράση και με δυνατότητα αυτόνομης εργασίας εάν παραστεί ανάγκη 
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών- διαπραγματευτικές ικανότητες- δυνατότητα ομιλιών/ παρουσιάσεων σε ευρύ κοινό 
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, με συνδυασμό εθελοντικής προσφοράς και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό 
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό για τις ανάγκες της οργάνωσης 
 • Δυνατότητα 2 συστατικών επιστολών
Επιθυμητά προσόντα:
Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω: 
 • Μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό σε σχετικό αντικείμενο 
 • Επιπρόσθετη άλλη επιμόρφωση 
 • Ύπαρξη επιστημονικού έργου (που να συμπεριλαμβάνει ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά 
 • Αποδεδειγμένη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά-ανθρωπιστικά θέματα σε κοινωνικό επίπεδο 
 • Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ (ή ειδικά σε περιβαλλοντική ΜΚΟ) 
 • Ύπαρξη αρθρογραφίας και άλλων γραπτών δεδομένων ή/και δημόσιων ομιλιών σχετικά με κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά θέματα 
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός Αγγλικών.
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός τυπικού ωραρίου. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: phkirk@otenet.gr με την ένδειξη «Θέση εργασίας Ειδικού Επιστήμονα/Υπεύθυνου Προγραμμάτων»: 
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
 • Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους τους ενδιαφέρει η εργασία σε περιβαλλοντική ΜΚΟ, καθώς και γιατί θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο/η για τη συγκεκριμένη θέση 
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες). 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΟΕΑ: www.ecorec.gr 
Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

Συνεργάτες Ενημέρωσης | Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS & Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2016, 10:47 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης & πληροφόρησης για την πρόληψη- μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον» (“Integrated information and awareness campaign for the reduction of plastic bags in the marine environment”) με ακρωνύμιο «LIFE DEBAG» και κωδικό LIFE14 GIE/GR/001127, που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Ενημέρωσης πόρτα-πόρτα (εφεξής οι “Συνεργάτες Ενημέρωσης”). Οι εν λόγω συνεργάτες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Δράσης Β.4 “Information and education campaign in Syros” του Πακέτου Εργασίας B «Core actions» με σκοπό τη συνδρομή στη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας του Έργου στο νησί της Σύρου.

Ο Συνεργάτες Ενημέρωσης θα είναι επιφορτισμένοι με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 • Ενημέρωση συγκεκριμένου αριθμού νοικοκυριών ή/και επιχειρήσεων της Σύρου (προφορική ενημέρωση και διανομή υλικού πόρτα-πόρτα), ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Έργου. 
 • Συμπλήρωση της ειδικής (ηλεκτρονικής) ημερήσιας φόρμας καταγραφής δεδομένων. 
 • Διατήρηση σε άριστη κατάσταση και παράδοση στον Υπεύθυνο Συντονιστή του Αρχείου Ενημέρωσης σε έντυπη μορφή (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, καταστάσεις κ.λπ.). 
 • Διεκπεραίωση επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Συντονιστή για την αναφορά πιθανών έκτακτων γεγονότων, των οποίων η ομάδα πρέπει να επιληφθεί αρμοδίως. 
 • Συμμετοχή σε άλλες δράσεις επικοινωνίας
Η διάρκεια της απασχόλησης των Συνεργατών Ενημέρωσης μπορεί να είναι έως 160 ώρες, εντός του διαστήματος 9 Μαΐου 2016 - 15 Ιουνίου 2016.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
- Κάτοικος της Σύρου (μόνιμος ή περιστασιακός). 
- Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. 
- Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Εμπειρία σε έρευνες πεδίου με τη μεθοδολογία «πόρτα-πόρτα» (door-to-door). 
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας. 
- Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 (τέλος προθεσμίας) στο info@medsos.gr, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail «Για τη θέση Συνεργάτη Ενημέρωσης - Όνομα και Επώνυμο υποψηφίου». 

Για ερωτήματα, που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους κάθε μέρα και ώρες 10:00 - 16:00 στα τηλέφωνα: 210-8228795 (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) και 212-1044465 (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΒΙΟΛΟΓΟΣ,ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ,ΕΠΙΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΠΙΣΤ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ(ΚΑ4107) | Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

αναρτήθηκε στις 24 Φεβ 2016, 2:09 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4107 και τίτλο «"The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000s sites in Crete [LIFE13 INF/GR/00188]», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΥΠΕΚΑ και από Ίδια Μέσα, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο έργου: Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης προγράμματος 
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Υλοποίηση δράσεων έργου: C1 (Τεχνικά βιβλία [Booklets]), C12 (Διοργάνωση εργαστηρίων στην Κρήτη), C16 (Άρθρα στον τύπο), C17 (Συνεντεύξεις Τύπου), C18 (Διαφημιστική εκστρατεία), C20 (Αίθουσα Natura 2000 Hall), D1 (Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για ομάδες στόχους), F1 (Ιστοσελίδα προγράμματος) & F3 (Ενημερωτικές ταμπέλες) 
Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 12.240,00 €, ΦΠΑ: 0,00 €, Σύνολο: 12.240,00 € 
Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες 
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01-04-2016 

Απαραίτητα προσόντα: 
 • Πτυχίο Βιολογίας/Δασολογίας/Επιστημών Περιβάλλοντος/Επιστημών της Θάλασσας 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ecosystem Services)
 • Εξειδίκευση / εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών ή εθνικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
 • Εξειδίκευση / εμπειρία στη διαχείριση περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων 
 • Γνώσεις σε ArcGIS & QGIS και SPSS 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
 • Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
 • Εμπειρία σε οργάνωση διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών workshops, εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ecosystem Services) 
 • Γνώση Η/Υ (Δίπλωμα ECDL ή αντίστοιχο) 
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

1-10 of 49