Προκήρυξη Θέσης: Συνεργάτης τμήματος Επικοινωνίας

αναρτήθηκε στις 29 Αυγ 2019, 10:27 π.μ. από το χρήστη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Επικοινωνίας της Οργάνωσης στην Αθήνα, προκειμένου να υποστηρίξει τη διάχυση των μηνυμάτων και του έργου της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ σε διαφορετικές πλατφόρμες, μέσα και ακροατήρια.

Γενικά καθήκοντα

Ο/H ιδανικός υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία επικοινωνίας, να γνωρίζει σε βάθος τα παραδοσιακά, ψηφιακά και κοινωνικά μέσα και το περιβάλλον των ΜΜΕ εν γένει, να μπορεί γρήγορα να αντιληφθεί τις απαιτήσεις ενός έργου, να διαχειρίζεται πολλά διαφορετικά έργα ταυτόχρονα, να συνεισφέρει με τις γνώσεις του/της και να είναι αποτελεσματικός/αποτελεσματική.

Αναλυτικά καθήκοντα

Ο/Η συνεργάτης του Τμήματος Επικοινωνίας θα είναι υπεύθυνος/η για:
• Τη συμβολή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων εκστρατειών επικοινωνίας και στρατηγικών ανάπτυξης και διάχυσης περιεχομένου μέσω παραδοσιακών και ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
• Τη διαχείριση ενός εκτεταμένου δικτύου εσωτερικών και εξωτερικών stakeholders, συναδέλφων, συνεργαζόμενων φορέων κ.α.
• Τον εντοπισμό ευκαιριών προβολής και προώθησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ανάλογα με την εκάστοτε εκστρατεία
• Τη διαχείριση της παραγωγής υλικών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εντύπων, αφισών, φυλλαδίων, newsletter και αξιοποίηση των ψηφιακών εκδοχών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα
• Τη διαχείριση σχέσεων με δημιουργικά γραφεία, γραφίστες και τυπογραφεία
• Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού επικοινωνίας
• Την καλλιέργεια, συντήρηση και επέκταση ενός δικτύου συνεργασίας με εθνικά και τοπικά ΜΜΕ, και επιμέρους δημοσιογράφους
• Την παροχή υποστήριξης στη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ όποτε αυτό χρειάζεται
• Τη συγγραφή και επιμέλεια κειμένων
• Τη διατήρηση και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με τους βασικούς συνεργάτες
• Την οργάνωση και συμμετοχή σε συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις, ημερίδες και media events κ.λπ. όποτε αυτό χρειάζεται
• Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών επικοινωνίας
• Τη συνεργασία με όλους τους συνεργάτες της Οργάνωσης και του τμήματος Επικοινωνίας και συμβολή στην επίτευξη των στόχων της συνολικής Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
• Τη σύνταξη τακτικών αναφορών στο πλαίσιο της υλοποίησης επικοινωνιακού πλάνου συγκεκριμένων προγραμμάτων

 

Aπαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ανώτατης σχολής σε Επικοινωνία, ΜΜΕ, Δημοσιογραφία ή σε κλάδο των επιστημών Περιβάλλοντος (με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση επικοινωνίας)
• Αποδεδειγμένη τριετή κατ’ ελάχιστο επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία και την παραγωγή σχετικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) υλικού επικοινωνίας. Η εξοικείωση με το περιβαλλοντικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, στον προφορικό και γραπτό λόγο, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση εκστρατειών εθνικής και διεθνούς εμβέλειας
• Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
• Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
• Εξαιρετική επικοινωνιακή δεξιότητα
• Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών έργων, ανάληψη πρωτοβουλιών
• Ικανότητα εργασίας βάσει ενός συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου, μηνυμάτων και κανόνων εταιρικής ταυτότητας
• Ικανότητα συντονισμού σύνθετων και πολυδιάστατων έργων
• Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
• Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
• Άριστη γνώση χρήσης του MS Office
• Εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής προσέγγισης και στρατηγικής
• Δυνατότητα σύνταξης και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων
• Προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
• Δυνατότητα μετακινήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας
• Δίπλωμα οδήγησης
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο
• Ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού (Photoshop, Illustrator κ.λπ.)
• Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
• Εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς φορείς και οργανισμούς
• Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα
• Εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE+)
• Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

 

Διαδικασία αίτησης 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή που να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ και γιατί είναι κατάλληλοι/ες για τη θέση στο info@ornithologiki.gr μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν κατά προτίμηση στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψηφίου.

Comments