Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΒΙΟΛΟΓΟΣ,ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ,ΕΠΙΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΠΙΣΤ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ(ΚΑ4107) | Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

αναρτήθηκε στις 24 Φεβ 2016, 2:09 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4107 και τίτλο «"The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000s sites in Crete [LIFE13 INF/GR/00188]», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΥΠΕΚΑ και από Ίδια Μέσα, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο έργου: Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης προγράμματος 
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Υλοποίηση δράσεων έργου: C1 (Τεχνικά βιβλία [Booklets]), C12 (Διοργάνωση εργαστηρίων στην Κρήτη), C16 (Άρθρα στον τύπο), C17 (Συνεντεύξεις Τύπου), C18 (Διαφημιστική εκστρατεία), C20 (Αίθουσα Natura 2000 Hall), D1 (Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για ομάδες στόχους), F1 (Ιστοσελίδα προγράμματος) & F3 (Ενημερωτικές ταμπέλες) 
Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 12.240,00 €, ΦΠΑ: 0,00 €, Σύνολο: 12.240,00 € 
Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες 
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01-04-2016 

Απαραίτητα προσόντα: 
  • Πτυχίο Βιολογίας/Δασολογίας/Επιστημών Περιβάλλοντος/Επιστημών της Θάλασσας 
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ecosystem Services)
  • Εξειδίκευση / εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών ή εθνικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
  • Εξειδίκευση / εμπειρία στη διαχείριση περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων 
  • Γνώσεις σε ArcGIS & QGIS και SPSS 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
  • Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
  • Εμπειρία σε οργάνωση διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών workshops, εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ecosystem Services) 
  • Γνώση Η/Υ (Δίπλωμα ECDL ή αντίστοιχο) 
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.
Comments