Συνεργάτες Ενημέρωσης | Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS & Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2016, 10:47 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης & πληροφόρησης για την πρόληψη- μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον» (“Integrated information and awareness campaign for the reduction of plastic bags in the marine environment”) με ακρωνύμιο «LIFE DEBAG» και κωδικό LIFE14 GIE/GR/001127, που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Ενημέρωσης πόρτα-πόρτα (εφεξής οι “Συνεργάτες Ενημέρωσης”). Οι εν λόγω συνεργάτες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Δράσης Β.4 “Information and education campaign in Syros” του Πακέτου Εργασίας B «Core actions» με σκοπό τη συνδρομή στη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας του Έργου στο νησί της Σύρου.

Ο Συνεργάτες Ενημέρωσης θα είναι επιφορτισμένοι με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
  • Ενημέρωση συγκεκριμένου αριθμού νοικοκυριών ή/και επιχειρήσεων της Σύρου (προφορική ενημέρωση και διανομή υλικού πόρτα-πόρτα), ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Έργου. 
  • Συμπλήρωση της ειδικής (ηλεκτρονικής) ημερήσιας φόρμας καταγραφής δεδομένων. 
  • Διατήρηση σε άριστη κατάσταση και παράδοση στον Υπεύθυνο Συντονιστή του Αρχείου Ενημέρωσης σε έντυπη μορφή (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, καταστάσεις κ.λπ.). 
  • Διεκπεραίωση επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Συντονιστή για την αναφορά πιθανών έκτακτων γεγονότων, των οποίων η ομάδα πρέπει να επιληφθεί αρμοδίως. 
  • Συμμετοχή σε άλλες δράσεις επικοινωνίας
Η διάρκεια της απασχόλησης των Συνεργατών Ενημέρωσης μπορεί να είναι έως 160 ώρες, εντός του διαστήματος 9 Μαΐου 2016 - 15 Ιουνίου 2016.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
- Κάτοικος της Σύρου (μόνιμος ή περιστασιακός). 
- Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. 
- Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Εμπειρία σε έρευνες πεδίου με τη μεθοδολογία «πόρτα-πόρτα» (door-to-door). 
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας. 
- Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 (τέλος προθεσμίας) στο info@medsos.gr, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail «Για τη θέση Συνεργάτη Ενημέρωσης - Όνομα και Επώνυμο υποψηφίου». 

Για ερωτήματα, που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους κάθε μέρα και ώρες 10:00 - 16:00 στα τηλέφωνα: 210-8228795 (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) και 212-1044465 (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Comments