Συνεργάτης για συμμετοχή στο έργο Icarus | ΕΑΤΑ

αναρτήθηκε στις 30 Αυγ 2016, 11:45 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Πρόσκληση: Η ΕΑΤΑ αναζητά συνεργάτη για συμμετοχή στο έργο Icarus, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Φυσικού, Χημικού η Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ανάλογο ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σε αντικείμενο σχετικό με το έργο (π.χ. Διαχείριση Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής πολιτικής, Περιβάλλον και υγεία,) ή ανάλογος ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
 4. Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά
 5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) κριτήρια και δεξιότητες:

 • Τουλάχιστον ενός έτους  αποδεδειγμένη εμπειρία σε: Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα (Project Management)
 • Ειδίκευση σε θέματα αέρια ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής.
 • Αξιολόγηση στοιχείων εκπομπών αερίων ρύπων και τη χρήση μοντέλων ρύπανσης
 • Πολιτικές αντιμετώπισης αέριας ρύπανσης και αξιολόγησης των πολιτικών αυτών
 • Μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και αξιολόγησης αυτών
 • Καλή γνώση και χειρισμός ψηφιακών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS

Το έργο έχει χρονική διάρκεια έως 31 Μαίου 2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 με την ένδειξη «Συνεργάτης στο έργο Icarus», στη διεύθυνση: info@developathens.gr.  Η ΕΑΤΑ θα επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Comments